ขนมจีนทัพหลวง

กิจกรรมขนมจีนทัพหลวง...

การผลิตและตลาดข้าวครบวงจร


พัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ